دکتر الناز معصوم زاده

الناز معصوم زاده

دکتری آموزش زبان انگلیسی

مدیر و موسس موسسه فرهنگی بهار زبان آموزان از سال 1392، مدرس زبان انگلیسی از سال 1381 و مدرس بین الملل دارنده مدرک‌ TESOL از دانشگاه American Culture, محقق در زمینه های استفاده از داربست هم زمان و غیر همزمان تکنولوژی محور در آموزش زبان و نیاز زبان آموزان به منظور ارائه بازخوردهای آنی و غیر آنی به زبان آموزان جهت پیشرفت سریع و تسلط در مهارت های یادگیری زبان آموزان

سوابق شغلی

مدیر و موسس
بهار زبان آموزان اردبیل

MEMBER OF EXECUTIVE COMMITTEE OF 1ST NATIONAL CONFERENCE ON EMERGING HORIZONS IN ELT AND LITERATURE ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF AHAR UNIVERSITY

MEMBER OF EXECUTIVE AND TECHNICAL COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHALLENGES IN ELT AND ENGLISH LITERATURE: FACING THE CURRENT ISSUES IN ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF AHAR BRANCH

SCIENTIFIC SECRETARY OF 1ST ENGLISH LANGUAGE CONFERENCE IN ARDEBIL; NEW DIRECTIONS IN ELT AND LITERATURE

دبیر علمی و اجرایی اولین کنفرانس زبان انگلیسی استان اردبیل
۱۳۹۵

کتاب nput-Oriented and Output-Oriented Tasks
ناشر: انتشارات لمبرت 2016
توضیحات: کتاب حاضر به چالش تدریس زبان به صورت تکالیف درون داد _ محور و یا برون داد_ محور پرداخته که یکی از مسائل و چالشهای مهم در بحث آموزش زبان برای مدرسان و زبان آموزان می باشد

 the effect of interactive online learning environment on iran elementary EFL learners achievement
Ahar,Iran,May 20 ,2015

Teaching English Teachers: Neglected Needs in pre_service Language Teacher Education in Iran
Ardabil,Iran 11 May 2016

The Relationship between Iranian EFL Learners Autonomy, Commitment and Writing Ability
Elnaz Masoumzadeh

Head of English Language Department, Bahar-e Zabanamoozan English Language Institute, Ardebil, Iran